Community Profile

tanpopo_fs: (pic#11234331)

tanpopo_fs's Journal

Free Account

Created on 2017-04-09 03:28:04 (#2975823), last updated 2017-04-12 (23 weeks ago)

4 comments received

19 Journal Entries, 23 Tags, 0 Memories, 1 Icon

View extended profile

Name:Tanpopo ~ ~ You are my soul soul
Membership:Moderated
Posting Access:All Members
Nơi đây tập hợp tất cả những FG nhà JE nói chung và 5 lão già đáng yêu của Bão nói riêng. Tanpopo chỉ mong muốn mọi người được vui vẻ, hạnh phúc với tình yêu và sở thích của mình...vì thế mọi người hãy nhớ làm theo quy định của Tan...đừng upload online bất kì sản phẩm nào của Tan ra ngoài 😊.
Vì năng lực còn yếu kém và có rất nhiều hạn chế, mong mọi người bỏ qua cho Tan, góp ý giúp Tan có thể thực hiện tốt hơn.
~ You are my soul soul ~
Administrators
Members [View Entries]
To link to this user, copy this code:
On Dreamwidth:
Elsewhere: